top of page

Algemeen 

MKB Cyber Advies Nederland B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en hecht aan een correcte verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over ons privacy- en cookiebeleid. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die u aan MKB Cyber Advies Nederland verstrekt en op data verkregen uit uw bezoek aan en gebruik van de website van MKB Cyberadvies Nederland. 

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Verwerking van persoonsgegevens 

Onder persoonsgegevens worden verstaan die gegevens die kunnen worden aangewend om uw identiteit te achterhalen. MKB Cyber Advies Nederland maakt daarbij onderscheid tussen (i) persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en (ii) persoonsgegevens die vanwege technische redenen automatisch door MKB Cyber Advies worden verkregen. 

Tot de persoonsgegevens die u actief aan MKB Cyber Advies Nederland verstrekt behoren onder meer: naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan MKB Cyber Advies Nederland kenbaar hebt gemaakt. 

Daarnaast geldt dat tijdens het bezoeken van de website automatisch enkele technische gegevens van uw apparatuur aan de systemen van MKB Cyber Advies Nederland wordt doorgegeven. 

 

Welke persoonsgegevens verwerkt MKB Cyber Advies Nederland? 

MKB Cyber Advies Nederland verwerkt 

- bedrijfsnaam en - gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn) 

- NAW-gegevens van contactpersonen 

- e-mailadres van contactpersonen 

- telefoonnummers van contactpersonen 

- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch of in correspondentie. 

 

Voor welke doeleinden verwerkt MKB Cyber Advies Nederland persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld of wij op andere wijze elektronisch van u ontvangen, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten of aan ons hebt verstrekt. 

MKB Cyber Advies Nederland verwerkt uw persoonsgegevens 

- voor het opnemen van contact met u indien hierom heeft verzocht 

- voor het beantwoorden van door u gestelde vragen 

- voor het aan u verstrekken van door u opgevraagde informatie 

- voor het uitbrengen van offertes 

- voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties 

- voor nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen op het gebied van onze dienstverlening 

- voor het uitnodigen voor seminars en andere bijeenkomsten op het gebied van cybersecurity en privacy 

- voor het behartigen van onze belangen 

- voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website 

- als verwerking noodzakelijk is om u in staat te stellen een pagina van onze website te delen, onder andere via email of sociale netwerken zoals Twitter en LinkedIn 

- voor het beveiligen, het evalueren en het verbeteren van onze website en diensten 

- voor zover nodig om aan een wettelijke plicht te kunnen voldoen. 

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als verwerkers uitsluitend in opdracht van MKB Cyber Advies Nederland zullen optreden. Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet verspreiden aan derden. 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. 

 

Gebruik van cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje tekst dat naar uw browser wordt gestuurd door een website die u bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Soms kan ook een andere website de cookies lezen en er informatie in opslaan. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 

Google Analytics 

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. 

De website van MKB Cyber Advies Nederland maakt gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van de website te kunnen bieden. De aldus verkregen informatie wordt via de door u gebruikte browser, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google op servers in de Verenigde Staten. 

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MKB Cyberadvies Nederland heeft hier geen invloed op. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google en de Privacy Policy van Google Analytics. 

Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u via http://www.dzw.gr/c1e3e eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te blijven maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

 

Verwijzing naar websites van derden 

MKB Cyber Advies Nederland kan op haar website hyperlinks opnemen die leiden naar websites van derden, websites die niet door MKB Cyber Advies Nederland worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van deze derden voor informatie over de manier waarop zij persoonsgegevens verwerken. 

 

Bewaartermijn 

MKB Cyberadvies Nederland B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

Inzage, correctie en recht van verzet 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mkbcyberadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Indien MKB Cyber Advies Nederland persoonsgegevens van u verwerkt, kunt u ons schriftelijk verzoeken om inzage in deze persoonlijke gegevens. MKB Cyber Advies Nederland behoudt zich het recht voor dat te doen tegen vergoeding van onze kosten. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Uw verzoek kunt u richten aan MKB Cyber Advies Nederland B.V., Vordensebinnenweg 51, 7231 BB Warnsveld of per email naar: info@mkbcyberadvies.nl

Als u een klacht heeft over manier waarop MKB Cyber Advies Nederland uw persoonsgegevens verwerkt, werken wij graag samen met u aan een oplossing. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het 

recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Aanpassing van deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 februari 2024. 

 

Vragen? 

Als u vragen hebt naar aanleiding van deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen per post via MKB Cyber Advies Nederland B.V., Vordensebinnenweg 51, 7231 BB Warnsveld of per email via info@mkbcyberadvies.nl.

 
bottom of page